ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

تعریف اُکتاو (Octave)

دو صورت هم نام موسیقی را که نسبت فرکانس شان 2 به 1 یا بالعکس باشد ، اُکتاو گویند . کلمه ی اُکتاو از ریشه ی یونانی Octa به معنی هشت آمده و هر نُت اُکتاو نسبت به یکدیگر فاصله هشتم دارند . ادامه خواندن ادامه آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

فصل سوم

فاصله شناسی

انتظار می رود هنرجو در پایان این فصل اهداف آموزشی و رفتاری زیر را فرا گیرد :

اهداف آموزشی

 • فواصل موسیقی را بشناسد و نام آنها را یاد گرفته باشد .
 • تفاوت پرده و نیم پرده را بداند .
 • با علامات تغییر دهنده آشنا گردد .
 • نیم پرده های دیاتُنیک و کروماتیک را از یک دیگر تشخیص دهد .
 • انواع فواصل و معکوس آن را بشناسد .
 • فاصله های ساده و ترکیبی را تحلیل کند .

اهداف رفتاری

 • فواصل موسیقی را نام گذاری کند .
 • پرده و نیم پرده را تعریف کند .
 • علایم تغییر دهنده را مشخص کند .
 • نیم پرده های دیاتُنیک و کروماتیک را نشان دهد .
 • معکوس فواصل را بنویسد .
 • فاصله های ساده و ترکیبی را نمایش دهد .

ادامه خواندن آموزش فصل سوم : فاصله شناسی

ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

       سنکُپ   (Syncopation) 

اگر جای ضرب ضعیف و قوی یا قسمت ضعیف و قوی ، عوض شود ، سنکُپ به وجود می آید .

سنکپ

ادامه خواندن ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

انواع دیگر تقسیمات نُت ها

1 . گاهی در میزان های ساده که هر ضرب آن ها تقسیمات 2تایی دارد ، از تقسیمات 3 تایی که معمولا عمل غیرطبیعی است ، نیز استفاده می شود . تقسیم کردن هر ضرب میزان یا واحدهای کوچک تر هر ضرب به تقسیمات 3 تایی را ” سه بر دو ” یا ” تریوله ” (Triplet) گویند .

تقسیمات ادامه خواندن ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

در میزان نماهای ترکیبی

 • عدد بالا ( صورت کسر ) ، چون سه برابر تعداد ضرب است ، باید به عدد 3 تقسیم شود ، تا تعداد ضرب ها مشخص شود .
 • عدد پایین ( مخرج ) ، چون معّرف 3/1 شکل هر ضرب است . پس برای تعیین شکلِ هر ضرب ، باید آن را 3 برابر نمود .

معرف ادامه خواندن ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

ضرب های قوی و ضعیف (Strong and Weak Beats)

معمولا ضرب اول هر میزان قوی تر از سایر ضرب ها اجرا می شود .

تذکر : در میزان های چهار ضربی علاوه بر ضرب اول که قوی است ، ضرب سوم نیز نیمه قوی اجرا می شود .

ضرب ها ادامه خواندن ادامه آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

فصل دوم

آشنایی با میزان و ضرب

انتظار می رود هنرجو در پایان این فصل اهداف آموزشی و رفتاری را فرا گیرد :

اهداف آموزشی

 • با میزان و میزان نما آشنا گردد .
 • مفهموم ضرب های قوی و ضعیف را درک کند .
 • میزان های ساده و ترکیبی را شناخته و ارتباط آن ها را بفهمد .
 • سنکُپ و ضّد ضرب را از یکدیگر تشخیص دهد .
 • شکل نُت ها را بشناسد و ارتباط آن ها را درک کند .

اهداف رفتاری

 • میزان و میزان نما را تعریف نماید .
 • ضرب های قوی و ضعیف را نشان دهد .
 • میزان های ساده و ترکیبی را مشخص کرده و انواع آن ها را نام ببرد .
 • سنکُپ و ضّد ضرب را مشخص کند .

 

ادامه خواندن آموزش فصل دوم : میزان و ضرب

ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

علامت های دیگر برای طول زمانی ( دیرَند ) نُت ها

چون اشکال نُت ها و سکوت های شان برای کشش های لازم در موسیقی کافی نیست ،  از این رو علامت های دیگری نیز به کار می روند ، که عبارتند از :

ادامه خواندن ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

هر یک از صداهای موجود در نردبان موسیقایی در مجموعه ای هفت نُتی قرار دارند که هر مجموعه از صدای ” دُ ” تا ” سی ” خواهد بود . نام هر یک از این مجموعه ها به ترتیب از بَم به زیر عبارت اند از :

ادامه خواندن ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی

   (Compass (Range) of Voices)                              گستره ی صداها 

هر ساز یا هر خواننده ای فقط می تواند تعدادی از صداها را ایجاد کند . به عنوان مثال گستره ی صوتی سُپرانوی معمولی به این صورت است :

گستره ادامه خواندن ادامه آموزش فصل اول : مبانی موسیقی کاربردی