• 68
  • 4,302
  • 1,115
  • 155,588
  • 1,176
  • 5,142

وی اس تی بادی چوبی Spitfire Audio PP025 Evo Grid 4


وی اس تی بادی چوبی Spitfire Audio PP025 Evo Grid 4

پس از ارائه و استقبال گسترده از مجموعه های گراید 1و2و3 اینک سازهای بادی چوبی در گراید 4 از سوی کمپانی spitfire جایگذاری شده است که در ساخت آن از 3312 سمپل استفاده شده و در حین نصب به 34 گیگابایت فضا نیاز دارد و پس از نصب 17 گیگابایت حجم را دربرمیگیرد و از 18.5 گیگابایت سمپل درون بانکی تشکیل شده است
فروش وی اس تی

RESETS / ARTICULATIONS / MICS / MIXES
PRESETS / ARTICULATIONS
CURATED PRESETS:
1-12 Step Down Diagonal
1-12 Step Up Diagonal
13-24 Step Down Diagonal
13-24 Step Up Diagonal
25-36 Step Down Diagonal
25-36 Step Up Diagonal
37-48 Step Down Diagonal
37-48 Step Up Diagonal
a – Evo Woods 004
INDIVIDUAL EVOLUTIONS:
01 Woods – Light – Into Molto Vib
02 Woods – Light – Into Flutter Tongue
03 Woods – Light – Normale into Pulsing
04 Woods – Light – Into Double Tongue Shudders
05 Woods – Light – Into Trem Shudders
06 Woods – Light – Trem Shudders into Forte
07 Woods – Light – Building Residual Tone
08 Woods – Light – Into Trill (Minor)
09 Woods – Light – Into Trill (Major)
10 Woods – Light – Semitone Cells with Episodic Overtones
11 Woods – Pitch – Into Semitone Cells
12 Woods – Pitch – Into Tone Cells
13 Woods – Pitch – Into Dissonant Pulse
14 Woods – Pitch – Into Multiphonics
15 Woods – Pitch – Into Episodic Overtones
16 Woods – Pitch – Soft Flutter into Overtones
17 Woods – Pitch – Into Episodic Overtones
18 Woods – Pitch – Building Semitone Trill
19 Woods – Pitch – Multiphonics with Molto Vib Pedal
20 Woods – Pitch – Double Tongue Shudders with Dissonant Pulse
21 Woods – Pitch – Episodic DIssonant Overtone Pulse
22 Woods – Pitch – Flutter into Multiphonic Overtones
23 Woods – Pitch – Tone Cell Episodic Overtones
24 Woods – Pitch – Residual Tone With Dissonant Pulse
25 Reeds – Light – Into Molto Vib
26 Reeds – Light – Into Flutter Tongue
27 Reeds – Light – Normale into Pulsing
28 Reeds – Light – Into Double Tongue Shudders
29 Reeds – Light – Into Trem Shudders
30 Reeds – Light – Into Trem Bursts
31 Reeds – Light – Into Trill (Minor)
32 Reeds – Light – Into Trill (Major)
33 Reeds – Pitch – Into Semitone Cells
34 Reeds – Pitch – Into Tone Cells
35 Reeds – Pitch – Into Dissonant Pulse
36 Reeds – Pitch – Into Bending Down
37 Reeds – Pitch – Into Multiphonics
38 Reeds – Pitch – Into Trill Shudders
39 Reeds – Pitch – Into Episodic Overtones
40 Reeds – Pitch – Into Singing Same Pitch
41 Reeds – Pitch – Into Random Note Bursts
42 Reeds – Pitch – Into Trem and Trills
43 Reeds – Pitch – Into Semitone Chatters
44 Reeds – Pitch – Into Random Evolution
45 Reeds – Pitch – Episodic Overtone Pulsing
46 Reeds – Pitch – Singing Pitch Trem Bursts
47 Reeds – Pitch – Flutter Tongue with Bends
48 Reeds – Pitch – Molto Vib Multiphonics
MICS & MIXES
MICS:
C – 48 Evos orchestrated by Ben Foskett
Tweaked – These 48 evos cleverly glitch tweaked by Christian Henson
Ambient – Completely transformed material from another world
Completely Warped – Yes, 48 WW evos totally Horlicksed!!
Warp X – Special warp version from the award winning Spitfire team.
Warp XXX – As above but more!
فروش وی اس تی

مشخصات

  • رمز فایل: cubase.shop
  • پسورد فایلهای قبل از سال 96 و قدیمی : www.vstsaz.ir
  • منبع: وی اس تی

دانـــــلود

  • 205 بازدید
نویسنده : رها بهاری

مهم : آموزش تعمیر و ریپیر خطاهای احتمالی پارتهای RAR کلیک کنید

برچسب ها

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

مطالب پیشنهادی ما

دیدگاه های شما

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.